1. Informacje na temat firmy

Light ERP Sp. z o.o. to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 72 o numerze KRS:000032194, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Informacje na temat niniejszych warunków

 • Niniejsze warunki mają zastosowanie w sytuacji, gdy korzystają Państwo ze strony internetowej firmy Light ERP (www.light-erp.pl) - zwanej dalej "witryną /stroną".
 • Wejście na stronę przez Państwa jest traktowane jako akceptacja niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, nie mogą Państwo korzystać z naszej strony.
 • Najbardziej aktualna wersja niniejszych warunków opatrzona jest datą widniejącą w nagłówku, jednak w dowolnym momencie ich treść może zostać przez nas zmieniona bez uprzedzenia. Podczas każdej wizyty na stronie mają Państwo obowiązek zapoznać się z warunkami i przyjmuje się, że Państwo akceptują wszelkie dokonane zmiany, jeśli nadal korzystają Państwo z naszej witryny.

3. Prawa własności intelektualnej

 • Projekt oraz treści publikowane na niniejszej stronie są chronione prawem autorskim, którego posiadaczem jest Light ERP oraz jej licencjobiorcy. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Wyłączne prawo do zatwierdzania lub zakazywania, w sposób bezpośredni lub pośredni, odtwarzania treści zawartych na stronie na stałe lub tymczasowo za pomocą dowolnych środków, w dowolnej formie, częściowo lub w całości, jak również prawo udostępniania niniejszej witryny w domenie publicznej oraz dystrybucji wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim znajdujących się na stronie pozostaną własnością Light ERP lub jej licencjobiorców. Zobowiązują się Państwo do niekopiowania, niedostosowywania, niezmieniania oraz nietworzenia dzieł pochodnych w oparciu o materiały znajdujące się na stronie, jak również zobowiązują się Państwo do zapobieżenia lub utrudnienia korzystania z niniejszej strony osobom trzecim.
 • Light ERP jest posiadaczem różnych znaków towarowych i zarejestrowanych znaków towarowych ("znaków"), których lista jest dostępna w siedzibie spółki. Nie mogą państwo korzystać z tych znaków ani też ze znaków osób trzecich, które pojawiają się na stronie poza tymi, na których użytkowanie Light ERP wyraziła zgodę lub też które jest dozwolone zgodnie z wymogami prawa i na które została udzielona bezpośrednio licencja na piśmie. W szczególności, ale bez ograniczeń, nie wolno Państwu używać znaków jako meta-tagów ani też nie można ich sponsorować za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych. Wszelkie należności z tytułu prawowitego korzystania ze znaków są własnością Light ERP. Jeśli powezmą Państwo informacje o naruszeniach dotyczących znaków, wówczas prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym fakcie.
 • Wszelkie pozostałe prawa własności intelektualnej związane z niniejszą witryną są własnością Light ERP oraz jej licencjobiorców.
 • W żadnym względzie treść niniejszych warunków ani też treści publikowane w witrynie nie mogą uchodzić za przyznanie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek materiałów na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, niezależnie od tego, czy jest nim Light ERP, czy też jej licencjobiorcy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadkach wymienionych w paragrafie "Dopuszczalne użycie".

4. Rejestracja

Zanim będą mogli Państwo skorzystać z nieodpłatnych usług oferowanych na naszej witrynie, mogą Państwo zostać poproszeni o zarejestrowanie się. Jeśli Państwo się rejestrują, zobowiązują się Państwo do podawania prawdziwych dokładnych, aktualnych i pełnych danych zgodnie z punktami odpowiedniego formularza rejestracyjnego udostępnionego Państwu za pośrednictwem niniejszej witryny.

5. Dopuszczalne użycie

 • Sporządzenie pełnej listy czynności, które kwalifikują się jako dopuszczalne bądź też niedopuszczalne użycie niniejszej witryny, nie jest możliwe. Zasadniczo, nie wyrażamy zgody na korzystanie ze strony, które powoduje lub może spowodować naruszenie dobrego imienia firmy, dostępności strony bądź też jej integralności lub też takie, które powoduje lub może powodować powstanie odpowiedzialności o charakterze prawnym, podatkowym lub regulacyjnym.
 • W związku z powyższym apelujemy o traktowanie naszej strony z szacunkiem i niewykorzystywanie jej lub naszych produktów bądź usług do żadnych celów niezgodnych z prawem. Apelujemy również o niekorzystanie ze strony w sposób stanowiący naruszenie lub pogwałcenie praw osób trzecich bądź też narażające nas na straty bądź wiążące się z takim ryzykiem. Prosimy również o stosowanie się do wszelkich odpowiednich zawiadomień, postanowień polityki firmy oraz warunków opracowanych przez osoby trzecie, do których witryny mają Państwo dostęp oraz z których produktami lub usługami mają Państwo styczność za pośrednictwem naszej strony.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia ogólnego korzystania z naszej strony bądź też zablokowania dostępu do dowolnej jej części i/lub zawieszenia lub odebrania prawa do korzystania z naszej strony lub jej dowolnej części, jeśli zaistnieją podejrzenia o niewłaściwe z niej korzystanie. W takiej sytuacji zgłosimy wszelkie niewłaściwe zachowania w zakresie korzystania z naszej strony odpowiednim organom ścigania oraz innym władzom, jak również powiadomimy o tym naszych prawników. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia wszelkich dowodów, którymi dysponujemy, a które bezpośrednio lub pośrednio odnoszą się do kwestii niewłaściwego korzystania ze strony.

6. Linki

 • Dozwolone jest umieszczenie linków do tej strony, pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie jednakże prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Linki mogą odsyłać jedynie do strony głównej niniejszej witryny i nie są Państwo uprawnieni (ani też nie mogą udzielać innym pomocy w tym zakresie) do tworzenia linków przekierowujących z Państwa strony na tę stronę za pomocą takich technik jak deep-linking ("głębokich odnośników"), framing i innych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. Decyzja o wstrzymaniu takiego zezwolenia pozostaje w naszej wyłącznej gestii i nie wymaga uzasadnienia.
 • Niniejsza strona zawiera odnośniki, które umożliwiają Państwu opuszczenie niniejszej strony i odwiedzenie stron osób trzecich. Treści znajdujące się na tych stronach są poza naszą kontrolą i nie jesteśmy odpowiedzialni za nie, jak również za Państwa korzystanie z tych stron oraz dostępność tych stron, jak również za żadne produkty i usługi, które zakupią Państwo za pośrednictwem tych stron ani też za sposób postępowania z danymi osobowymi, które udostępniają Państwo, korzystając z tych witryn.
 • Produkty, usługi oraz strony należące do osób trzecich będących dostawcami towarów i usług, które są udostępnione za pośrednictwem niniejszej strony należą i są obsługiwane przez niezależnych dostawców. Nawet jeśli współ-firmujemy niniejsze produkty i usługi, nie oznacza to, że zaświadczamy o jakości tych produktów i usług ani też nie gwarantujemy dokładności i wiarygodności informacji podawanych przez osoby trzecie na temat powyższych produktów i usług. W szczególności, nie gwarantujemy satysfakcji z produktów i/lub usług dostarczanych przez osoby trzecie i zachęcamy, aby zadawali Państwo jak najwięcej pytań, które w Państwa odczuciu są konieczne, przez przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji.

7. Cookies

Na niniejszej stronie wykorzystywane są cookies. Bliższe informacje na temat tych plików, tego, w jaki sposób korzystamy z nich w celu przechowywania i uzyskania informacji na Państwa temat oraz w jaki sposób można zrezygnować z opcji cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

8. Prywatność

Niniejsza witryna zawiera obszary, w których poproszeni zostaną Państwo o podanie informacji na swój temat. Wszelkie dane osobowe, które przekazują Państwo za pośrednictwem tej witryny podlegają warunkom naszej Polityki Prywatności.

9. Wyłączenia dotyczące oświadczeń i gwarancje

 • Treść. Staramy się, aby informacje podawane na tej witrynie dotyczące naszego oprogramowania i świadczonych przez nas usług były prawidłowe i pełne w momencie dokonywania ostatniej aktualizacji odpowiedniej strony, nie gwarantujemy jednak, że będą one prawidłowe i pełne.
 • Dostępność. Korzystanie z niniejszej witryny jest bezpłatne i staramy się, aby była ona dostępna dla wszystkich użytkowników nieobjętych zakazem, w tym użytkowników niepełnosprawnych. Nie gwarantujemy, że strona będzie dostępna bez przerwy albo też że będą mogli Państwo korzystać ze strony w sposób nieprzerwany bądź bezawaryjny ani też że strona i serwer nie będą obiektem ataków.

10. Postanowienia ogólne

 • Jeśli sąd lub inny organ posiadający stosowne kompetencje uzna dowolny z powyższych warunków za nieważny lub niewykonalny w całości lub części, wówczas pozostałe warunki i pozostała część danego warunku zachowa ważność.
 • Żaden z zapisów niniejszych warunków nie stanowi wykluczenia ani ograniczenia naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkodę poniesioną przez osobę wynikłą z naszego zaniedbania. Dotyczy to również naszej odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia mające na celu oszustwo.
 • Państwa prawa jako konsumenta nie doznają uszczerbku na mocy niniejszych warunków.
 • Nieskorzystanie przez nas lub opóźnienie w skorzystaniu z prawa bądź środka zaradczego przysługującego na mocy niniejszych warunków użytkowania albo na mocy prawa nie stanowi naruszenia powyższych bądź wszelkich innych praw lub środków zaradczych.
 • Niniejsze warunki i korzystanie z niniejszej strony i jej treści będzie podlegać i będzie interpretowane we wszystkich aspektach zgodnie z zapisami prawa polskiego, a Państwo wyrażają zgodę na poddanie się niewyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

Data: Tagi:Brak tagów

Dodane w:Regulamin strony

Strefa Klienta